Vådområder

Vådområder har gode og sikre effekter på miljø og natur, og der kan være god økonomi i at deltage i et større vådområdeprojekt.

Genetableringen af et vådområde vil oftest foregå ved, at dræn eller grøfter sløjfes i vådområdet, så vandet løber naturligt ud som grundvand eller overfladevand. Vand fra de højere liggende arealer ledes til vådområdet gennem grøfter eller dræn, der afbrydes i kanten af vådområdet og vandet fordeles ud over vådområdet. Vandløbet kan også blive genetableret med naturlige slyngninger, så strømhastigheden sænkes. Mængden af næringsstoffer fra markernes drænvand reduceres ved denitrifikation, sedimentation af lerpartikler og optagelse i planter og afgræsning af husdyr, så søer og fjorde modtager færre næringsstoffer.

Overvejer du at indgå i et vådområdeprojekt, vil oplandskonsulenten kunne hjælpe dig med følgende opgaver:

  • En afklaring af dine muligheder for at lave et vådområdeprojekt
  • Et overblik over de økonomiske konsekvenser ved at indgå i et projekt
  • En gennemgang af, hvordan vådområdet vil kunne se ud.
  • Kontakt til kommunen, der vil kunne søge tilskud og gennemføre et projekt.
Vådområder – landmænds erfaringer

Der indgår ofte jordfordeling i større vådområdeprojekter med mange lodsejere. Projekterne kan give mulighed for at få del i en mere dyrkningssikker jord eller forbedre økonomien på lavbundsarealer, hvor dræn er sunket, og jorden er blevet vandlidende.

Det er vigtigt, at lodsejerne indgår i et vådområdeprojekt med et åbent sind, og er indstillede på at finde de rigtige løsninger i et konstruktivt samarbejde.

Læs mere på www.vådområder.dk, hvor du finder uddybende materiale og fakta-ark om hele processen i at indgå i et vådområdeprojekt samt information om:

  • Økonomi i et lægge jord til et vådområdeprojekt
  • Teknisk- & ejendomsmæssig forundersøgelse
  • Jordfordeling
  • Tilskudsmuligheder
  • Rydningspligt
  • Ansvar ved ændrede afvandningsforhold

Læs også vores folder Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder.