Status på ansøgningsrunden 2018

Efter en lang og stejl indlæringskurve for oplandskonsulenterne, og et utal af afklarende spørgsmål i forhold til jura, udpegningskort, skat, § 3, entreprenørerkontrakter, designkrav og meget mere, blev der med ansøgningsrunden foråret 2018 ansøgt om tilskud til 48 minivådområder, mens der var kontakt til ca. 1.000 landmænd op til denne dato. De 48 minivådområder har et estimeret opland på 3.749 ha og forventes at reducere udledningen af kvælstof til kystvandende med mellem 21-26 ton kvælstof pr. år. Dertil kommer en betydelig fosforreduktionseffekt.

Allerede nu er der givet tilsagn til et minivådområde der, hvis det realiseres, fjerner knap ca. 1,3 ton kvælstof og dermed opfylder indsatsbehovet i vandområdeplanen for Køge Bugt kystopland.

I 2019 er forventningen, at der skal gives tilsagn til 200-300 projekter svarende til 200 ha minivådområde igen svarende til 20.000 ha drænopland. I alt er forventningen, at der skal etableres mellem 1.000-1.500 minivådområder før målet er opfyldt, men antallet afhænger af, hvor store drænsystemer, og dermed drænoplande det lykkedes at lave projekter på.

I 2019 kommer oplandskonsulenterne til at stifte bekendtskab med et nyt virkemiddel, da det bliver muligt at søge om tilskud til minivådområde med filtermatrice, som er et mere arealeffektivt virkemiddel i forhold til de almindelige minivådområder. Der er afsat 20. mio. kr. til denne pilotordning.

Se kort med status på denne side.